Cung cấp các loại lọc xe nâng như: lọc nhiên liệu động cơ, lọc nhớt động cơ, lọc nhớt hộp số, lọc gió xe nâng với giá thành tốt cho các cơ sở sửa chữa xe nâng và các doanh nghiệp sử dụng xe nâng. Lọc sử dụng cho tất cả các hiệu xe nâng Komatsu, TCM, Toyota, Mitsubishi, Nissan…

Lọc xe nâng

Lọc nhớt động cơ 20801-01271 Lọc nhớt động cơ 20801-01131 Lọc nhớt động cơ AG-32B40-00100
Lọc nhiên liệu 20801-02141 Lọc nhớt động cơ 20810-01361 Lọc nhiên liệu AG-34462-21040
Lọc hộp số 115G3-82241 Lọc nhiên liệu 16405-T9005 Lọc hộp số 25787-80301
Lọc thô hộp số 12N53-89811 Lọc hộp số 115G3-82241 Lọc thô hộp số 124U3-82521
Lọc thô hộp số 124U3-82521 Lọc thô hộp số 12N53-89811 Lọc thủy lực hút 25957-52031
Lọc thủy lực hút 216G7-52051 Lọc thủy lực hút 216G7-52051 Lọc gió 230C1-02061
Lọc thủy lực hồi 271A7-52301 Lọc thủy lực hồi 271A7-52301 Lọc nhớt động cơ 600-211-2110
Lọc gió 256C1-08011 Lọc gió 256C1-08011 Lọc nhiên liệu 600-311-2110
Lọc thô hộp số 3EA-15-11610 Lọc nhớt động cơ 6735-51-5143 Lọc nhớt động cơ YM129150-35153
Lọc thủy lực hút 3EC-66-51510 Lọc nhiên liệu 6734-71-6120 Lọc nhớt động cơ YM129150-35160
Lọc thủy lực hồi 3EC-66-54170 Lọc thô hộp số 3EA-15-11610 Lọc nhiên liệu YM129901-55850
Lọc gió 3EC-02-42240 Lọc thủy lực hút 3EC-66-17720 Lọc hộp số 3EB-15-41510
Lọc gió 3EC-02-42230 Lọc gió 3EC-02-42240 Lọc thô hộp số 3EB-15-51600
Lọc nhớt động cơ YM129150-35151 Lọc gió 3EC-02-42230 Lọc thủy lực hút 34B-66-15180
Lọc nhiên liệu YM129901-55850 Lọc thô hộp số 3EA-15-11610 Lọc thủy lực hồi 3EB-66-43630
Lọc hộp số 3EB-15-31550 Lọc thủy lực hút 34B-66-15180 Lọc gió 3EB-02-34750
Lọc thô hộp số 3EA-15-11610 Lọc thủy lực hồi 3EB-66-11711 Lọc gió 3EB-02-34790
Lọc thủy lực hút 34B-66-15180 Lọc gió 3EC-01-11630 Lọc thủy lực hút 67502-23320-71
Lọc thủy lực hồi 3EB-66-11711 Lọc thủy lực hồi 91375-03800, 91375-08100 Lọc thủy lực hồi 67502-26600-71
Lọc gió 3EB-02-34750 Lọc gió 91E61-00112 Lọc thủy lực hồi 67503-23321-71
Lọc gió 3EB-02-34790 Lọc nhớt động cơ 32A40-00100 Lọc gió 17741-23600-71