Chổi than – than đề motor xe nâng

Chổi than – than đề motor xe nâng xe nâng 12.5x32x32mm, 9x20x16.2mm, 7x12x20mm, 12.5x40x28mm, 9x25x22mm, 9x25x19mm, 8x22x20mm, 6x15x20mm, 8x30x25mm, 8×12.5x22mm, 8×12.5×22, 12.5x40x34mm, 17x40x38mm, 12.5x30x27mm, 16x25x30mm, 12.5x32x32, 12.5x40x40mm, 10x40x32mm, 12.5x40x40mm, 10x32x32mm, 8x20x25mm, 10x20x26mm, 16x25x28mm, 12.5x40x28mm, 12.5x32x32mm, 12.5x40x32mm, 12.5x40x27mm.

Chổi than xe nâng

Chổi than động cơ, than đề motor xe nâng Chổi than động cơ xe nâng carbon brushes

Carbon brush (Hydraulic, Drive, Steering).