Phụ tùng động cơ xe nâng C240

Đầu bơm cao áp C240PKJ, C240PKG, Z-8-94328-604-0, TCM FD20-30C6/T6
Đầu bơm cao áp C240PKJ, C240PKG, TCM FD20-30C6/T6
Vành răng bánh đà C240PKJ, 4JG2, 4D95S, TCM FD20-30Z5/C6/T6, Komatsu FD20-30H-12, FD20-30-11
Vành răng bánh đà C240PKJ TCM FD20-30Z5/C6/T6, Komatsu FD20-30H-12, FD20-30-11
Trục khuỷu C240PKJ, C240PKG, TCM FD20-30C6/T6
Trục khuỷu C240PKJ, C240PKG, TCM FD20-30C6/T6
Trục cam C240PKJ, C240PKG, Z-8-94159-768-0, Z-5-12511-078-4, TCM FD20-30C6/T6
Trục cam C240PKJ, C240PKG, TCM FD20-30C6/T6
Thanh truyền C240PKJ, C240PKG, FD20-30Z5, FD20-30C6/T6
Thanh truyền C240PKJ, C240PKG, FD20-30Z5, FD20-30C6/T6
Tấm dừng biến mô TCM, FG20-30T3, FD20-30T3/T3Z, K21, C240, TD27
Tấm dừng biến mô C240, TCM FG20-30T3, FD20-30T3/T3Z
Ron đại tu C240PKJ, C240PKG, FD20-30C6/T6
Ron đại tu C240PKJ, C240PKG, FD20-30C6/T6
Ron nắp quy lát C240PKJ, C240PKG, Z-5-11141-072-1, Z-8-97018-936-1, Z-8-97018-936-2, TCM FD20-30C6/T6
Ron nắp quy lát C240PKJ, C240PKG, TCM FD20-30C6/T6
Nắp quy lát C240PKJ, C240PKG, Z-5-11110-207-0, Z-5-11110-207-2, TCM FD20-30C6/T6
Nắp quy lát C240PKJ, C240PKG, TCM FD20-30C6/T6
Kim phun C240PKJ, 2J, Z-5-15311-006-0, 23620-76002-71, TCM FD20-30C6/T6, Toyota 5FDC20-25
Kim phun C240PKJ, 2J, TCM FD20-30C6/T6, Toyota 5FDC20-25
Giàn cò C240PKJ, C240PKG, TCM FD20-30C6/T6
Giàn cò C240PKJ, C240PKG, TCM FD20-30C6/T6
Cao su chân máy C240PKJ, C240PKG, FD20-30C6/T6
Cao su chân máy C240PKJ, C240PKG, FD20-30C6/T6
Căn dọc trục khuỷu 4JG2, C240PKJ, C240PKG, Z-9-11581-057-0, Z-8-94453-520-0, TCM FD20-30C6/T6, Komatsu FD20-30H-12
Căn dọc trục khuỷu C240PKJ, C240PKG, TCM FD20-30C6/T6, Komatsu FD20-30H-12
Bơm nhớt C240PKJ, C240PKG, TCM FD20-30C6/T6
Bơm nhớt C240PKJ, C240PKG, TCM FD20~30C6/T6
Bơm cao áp C240PKJ, C240PKG, Z-8-97136-683-1, TCM FD20-30C6/T6
Bơm cao áp C240PKJ, C240PKG, TCM FD20~30C6/T6
Bộ hơi TCM FD20-30C6/T6, C240PKJ
Bộ hơi C240PKJ, TCM FD20~30C6/T6
Biến mô TCM FD20~30Z5/Z8, FG20~30N5, FD20~30T6/T3C/T3Z, C240PKJ, C240PKG, H20
Biến mô C240PKJ, C240PKG TCM FD20~30Z5/Z8, FG20~30N5, FD20~30T6/T3C/T3Z
Bánh đà C240PKJ, C240PKG, Z-5-12330-116-1, 55593-62341, FD20-30Z5/C6/T6
Bánh đà C240PKJ, C240PKG, FD20~30Z5/C6/T6
Bánh răng trục cam C240PKJ, C240PKG, FD20~30C6/T6
Bánh răng trục cam C240PKJ, C240PKG, FD20~30C6/T6
Bạc trục cam C240PKJ, C240PKG, Z-5-11610-002-0, 20801-08311, TCM FD20-30C6/T6
Bạc trục cam C240PKJ, C240PKG, TCM FD20~30C6/T6